Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu dobryspawacz.com

1 Wstęp
1.1 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

1.2 Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków w całości; dlatego jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

2 Informacja o prawach autorskich
2.1 Copyright (c) 2022 DobrySpawacz.com

2.2 Z zastrzeżeniem postanowień szczegółowych niniejszych warunków:

(a) Posiadamy i kontrolujemy prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do naszej strony internetowej oraz materiałów na naszej stronie internetowej, wspólnie z naszymi licencjodawcami; oraz

(b) wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz materiały na naszej stronie internetowej są zastrzeżone.

3 Korzystanie z Witryny Uprawnienie

3.1 Użytkownik może:

(a) korzystać z przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do stron z naszej witryny;

(b) zapisywać strony z naszej witryny w przeglądarce internetowej w celu buforowania;

(c) drukować strony z naszej witryny internetowej na własny, niekomercyjny użytek, o ile nie robisz tego w sposób systematyczny lub nadmierny;

(d) używać odtwarzacza multimediów na naszej stronie internetowej do strumieniowego przesyłania plików muzycznych i wideo z naszej strony internetowej; oraz

(e) korzystać z przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do usług naszego serwisu,

Obowiązują inne aspekty niniejszych warunków.

3.2 Możesz korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie w celu zbierania informacji i rozrywki; nie możesz go używać do żadnych innych celów.

3.3 Nie wolno zmieniać ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na naszej stronie internetowej, chyba że wyraźnie zezwalają na to niniejsze warunki.

3.4 O ile nie jesteś właścicielem odpowiednich praw do materiału lub nimi nie zarządzasz, nie możesz:

(a) ponowne publikowanie treści z naszej strony internetowej (w tym ponowne publikowanie na innej stronie internetowej);

(b) korzystać z naszej strony internetowej w celu sprzedaży, wynajmu lub sublicencjonowania materiałów;

(c) udostępniać publicznie jakiekolwiek materiały z naszej strony internetowej;

(d) komercyjne wykorzystywanie materiałów z naszej strony internetowej; lub

(e) ponownie publikować lub rozpowszechniać treści z naszej strony internetowej.

3.5 Możesz rozpowszechniać nasz biuletyn w formie drukowanej i elektronicznej każdemu, niezależnie od punktu 3.4.

3.6 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do naszej strony internetowej, określonych części naszej strony internetowej i/lub funkcjonalności strony internetowej. Możemy np. zablokować dostęp do serwisu podczas wykonywania konserwacji serwera lub jego aktualizacji. Nie wolno obchodzić ani omijać żadnych środków kontroli dostępu na stronie internetowej, ani próbować ich omijania lub omijania.

4 Niewłaściwe korzystanie z witryny
4.1 Nie możesz:

(a) korzystać z naszej witryny w jakikolwiek sposób lub podejmować jakichkolwiek działań, które w jakikolwiek sposób szkodzą lub zagrażają jej wydajności, dostępności, dostępności, integralności lub bezpieczeństwu;

(b) korzystać z naszej strony internetowej w jakimkolwiek celu lub działalności, która jest niezgodna z prawem, nielegalna, oszukańcza lub szkodliwa, lub w związku z jakimkolwiek celem lub działalnością, która jest niezgodna z prawem, nielegalna, oszukańcza lub szkodliwa;

c) manipulować lub przejąć kontrolę nad naszą witryną w jakikolwiek sposób;

(d) bez naszej zgody sondować, skanować ani testować podatności naszej witryny internetowej;

(e) obchodzić jakichkolwiek systemów lub procesów uwierzytelniania lub bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej lub z nią związanych;

(f) kopiować, przechowywać, hostować, przesyłać, wysyłać, wykorzystywać, publikować ani rozpowszechniać jakichkolwiek treści, które zawierają (lub są z nimi połączone) oprogramowanie szpiegowskie, wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki, rejestratory naciśnięć klawiszy, programy typu rootkit lub inne szkodliwe oprogramowanie komputerowe za pośrednictwem naszej strony internetowej;

(g) nakładać nieuzasadnione obciążenie na zasoby naszej witryny (takie jak przepustowość, pamięć i moc obliczeniowa);

(h) bez naszej zgody, dekodować lub interpretować wszelkie komunikaty przesyłane przez lub do naszej strony internetowej;

(i) przeprowadzać jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na naszej stronie internetowej lub w związku z nią bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

(j) używać robota, pająka lub innych automatycznych metod dostępu lub interakcji z naszą witryną, z wyjątkiem indeksowania w wyszukiwarkach;

(k) uzyskiwać dostęp do naszej strony internetowej w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem naszych publicznych interfejsów;

(l) naruszać wytycznych zawartych w pliku robots.txt naszej witryny;

(m) wykorzystywać dane pozyskane z naszej strony internetowej do dowolnego rodzaju marketingu bezpośredniego (w tym między innymi do marketingu e-mailowego, marketingu SMS-owego, telemarketingu i wysyłki bezpośredniej); lub

(n) w jakikolwiek sposób zakłócać zwykłe korzystanie z naszej strony internetowej.

4.2 Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w związku z nią, są prawdziwe, dokładne, aktualne, pełne i niewprowadzające w błąd.

5.1 Nasza strona internetowa zawiera połączenia afiliacyjne z zewnętrznymi stronami handlowymi, które dostarczają produkty i/lub usługi.

5.2 Jeśli klikniesz łącze sprzedawcy w naszej witrynie, a następnie dokonasz zakupu w witrynie sprzedawcy lub jeśli użyjesz odpowiedniego kodu promocyjnego opublikowanego w naszej witrynie podczas dokonywania zakupu w witrynie sprzedawcy, możemy otrzymać opłatę od sprzedawcy .

5.3 Potwierdzasz, że:

(a) Nie sprawdzamy przeszłości sprzedawców zewnętrznych;

(b) Nie badamy, nie przeprowadzamy audytów, nie monitorujemy ani nie kontrolujemy: tożsamości handlowców będących stronami trzecimi, zdolności kredytowej lub działania w dobrej wierze; bezpieczeństwo stron internetowych sprzedawców zewnętrznych; lub dokładność informacji podawanych na stronach internetowych sprzedawców zewnętrznych.

(c) Nie jesteśmy stroną żadnej transakcji pomiędzy Tobą a zewnętrznym kupcem w zakresie sprzedaży lub zakupu produktów lub usług; oraz

(d) nasza strona internetowa zawiera informacje dostarczane przez zewnętrznych sprzedawców i nie sprawdzamy, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy prawdziwości tych informacji.

W rezultacie nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z witryny internetowej sprzedawcy zewnętrznego, żadnych informacji dostarczonych przez sprzedawcę zewnętrznego, ofert złożonych przez sprzedawcę zewnętrznego ani jakichkolwiek umowa zawarta ze sprzedawcą zewnętrznym.

5.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za egzekwowanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z umowy między Tobą a stroną trzecią i nie jesteśmy zobowiązani do rozstrzygania jakiejkolwiek takiej umowy między stronami.

5.5 Sekcja 13.1 reguluje treść niniejszej sekcji 5.

6 Konta i rejestracja
6.1 Aby kwalifikować się do założenia konta na naszej stronie internetowej zgodnie z niniejszą sekcją 6, musisz być rezydentem lub znajdować się w Polsce

6.2 Konto można założyć w naszej witrynie internetowej, wypełniając i przesyłając formularz rejestracji konta, a następnie klikając link weryfikacyjny w wiadomości e-mail, którą witryna wysyła do Ciebie.

6.3 Nie możesz pozwolić nikomu innemu na dostęp do witryny za pomocą swojego konta.

6.4 Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego konta, musisz nas niezwłocznie poinformować na piśmie.

6.5 Nie możesz uzyskiwać dostępu do strony internetowej za pomocą konta innej osoby, chyba że masz wyraźną zgodę tej osoby.

7 Informacje logowania dla użytkowników 7.1 Jeśli utworzysz konto na naszej stronie internetowej, [przypiszemy] LUB [zostaniesz poproszony o wybranie] identyfikatora użytkownika i hasła.

7.2 Twoja nazwa użytkownika nie może wprowadzać w błąd i musi być zgodna z wytycznymi dotyczącymi treści przedstawionymi w Sekcji 10; nie możesz używać swojego konta lub identyfikatora użytkownika do podszywania się pod inną osobę.

7.3 Twoje hasło musi być zawsze utrzymywane w tajemnicy.

7.4 Jeśli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła, musisz niezwłocznie nas o tym poinformować na piśmie.

7.5 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania na naszej stronie internetowej, które wynikają z niezachowania prywatności hasła, i możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w wyniku tego niezachowania.

8 Usunięcie i zawieszenie konta

8.1 Możemy:

(a) zawiesić konto;

(b) zamknąć swoje konto; i/lub (c)

c) wprowadzić zmiany w informacjach o koncie

w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, według naszego wyłącznego uznania.

8.2 Jeśli konto było nieaktywne przez ponad 18 miesięcy, zwykle je zamykamy.

8.3 Możesz dezaktywować swoje konto na naszej stronie internetowej, przechodząc do panelu zarządzania kontem.

9 Twoje prawa do wykorzystania przez nas treści
9.1 „Treści użytkownika” użyte w niniejszych warunkach odnoszą się do wszystkich dzieł i materiałów (w tym między innymi tekstu, grafiki, obrazów, dźwięku, wideo, materiałów audiowizualnych, skryptów, oprogramowania i plików) które przesyłasz do nas lub na naszą stronę internetową w celu przechowywania, publikacji, przetwarzania lub przesyłania za pośrednictwem naszej strony internetowej.

9.2 Udzielasz nam nieodpłatnej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, modyfikowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie Twojej pracy we wszelkich obecnych lub przyszłych mediach.

9.3 Użytkownik przyznaje nam prawo do udzielania sublicencji na prawa przyznane w punkcie 9.2 innym osobom.

9.4 Użytkownik daje nam prawo pozwać go za naruszenie praw licencyjnych przyznanych w punkcie 9.2.

9.5 Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do swoich materiałów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo oraz gwarantujesz i oświadczasz, że zrzekłeś się wszelkich innych autorskich praw osobistych do swoich treści w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

9.6 Możesz skorzystać z możliwości edycji na naszej stronie internetowej, aby edytować swój materiał w dozwolonym stopniu.

9.7 Bez ograniczania naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień niniejszych warunków w jakikolwiek sposób lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że naruszyłeś niniejsze warunki w jakikolwiek sposób, możemy wypowiedzieć Twoje rachunek.

10 Zasady dotyczące treści
10.1 Gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi warunkami.

10.2 Twoje materiały muszą być nielegalne lub kryminalne, nie mogą naruszać niczyich praw i nie mogą być wykorzystywane do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko komukolwiek (w każdym przypadku w jakiejkolwiek jurysdykcji i zgodnie z obowiązującym prawem).

10.3 Twoje materiały, a także wykorzystanie przez nas Twoich treści zgodnie z niniejszymi warunkami, nie będą:

(a) celowo fałszywe lub zniesławiające;

(b) być nieprzyzwoite lub nieprzyzwoite;

(c) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, autorskich praw osobistych, praw do baz danych, praw do znaków towarowych, praw do wzorów, praw do przerzucania lub innych praw własności intelektualnej;

(d) naruszać jakiegokolwiek prawa do poufności, prywatności lub ochrony danych;

(e) zawierać lub zawierać żadnych porad lub oświadczeń dotyczących zaniedbania;

(f) stanowić podżegania do popełnienia przestępstwa, pouczenia o popełnieniu przestępstwa lub zachęcania do zachowań przestępczych;

(g) znieważać sąd lub naruszać nakaz sądowy;

(h) naruszać przepisy antydyskryminacyjne lub dotyczące nienawiści na tle rasowym lub religijnym;

(i) być bluźnierczym

(j) naruszać przepisy dotyczące tajemnicy służbowej;

(k) nie wywiązują się z jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec kogokolwiek;

(l) pokazywać przemocy w sposób jednoznaczny, obrazowy lub nieuzasadniony;

(m) zawierać treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, pornograficznym, obscenicznym lub prowokacyjnym;

(n) być nieprawdziwe, nieprawidłowe, niedokładne lub zwodnicze;

(o) zawierać lub zawierać żadnych instrukcji, porad lub innych informacji, które mogą być przestrzegane, a ich przestrzeganie może spowodować chorobę, obrażenia, śmierć lub jakiekolwiek inne straty lub szkody;

(p) być uważane za spam;

(q) być groźnym, obraźliwym, nękającym, antyspołecznym, groźnym, nienawistnym, dyskryminującym lub podżegającym; lub

(r) powodować indywidualny dyskomfort, niedogodności lub niepotrzebny stres.

11 Zgłoś nadużycie
11.1 Prosimy o powiadomienie nas, jeśli odkryjesz jakiekolwiek nielegalne treści lub działania na naszej stronie internetowej, a także wszelkie materiały lub zachowania, które naruszają niniejsze warunki.

11.2 Możesz zgłosić takie treści lub zachowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełniając nasz formularz zgłaszania nadużyć.

12 Dostępne są ograniczone gwarancje.
12.1 Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących:

(a) prawdziwość lub kompletność informacji podanych na naszej stronie internetowej;

(b) czy informacje na stronie są aktualne;

(c) że strona będzie działała bezbłędnie; lub

(d) że strona internetowa lub którakolwiek z jej usług będzie nadal dostępna.

12.2 Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zaprzestania lub zmiany niektórych lub wszystkich naszych usług internetowych, a także do zaprzestania publikowania naszej strony internetowej w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub wyjaśnienia; oraz, o ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w niniejszych warunkach, nie będziesz uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności, jeśli jakiekolwiek usługi witryny internetowej zostaną przerwane lub zmienione, lub jeśli przestaniemy publikować naszą witrynę internetową.

12.3 Z zastrzeżeniem punktu 13.1 zrzekamy się wszelkich oświadczeń i gwarancji dotyczących przedmiotu niniejszych warunków, naszej strony internetowej oraz korzystania z naszej strony internetowej w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Ograniczenia i ograniczenia odpowiedzialności 13.1 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako:

(a) ograniczyć lub wykluczyć jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem;

(b) jakakolwiek odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe wprowadzenie w błąd jest ograniczona lub wykluczona;

(c) ograniczać wszelką odpowiedzialność w jakikolwiek sposób niedozwolony przez odpowiednie prawo; lub

(d) Wszelkie zobowiązania, których nie można wyłączyć na mocy odpowiednich przepisów, są wykluczone.

13.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 13 oraz w niniejszych warunkach są następujące:

(a) podlegają postanowieniom Sekcji 13.1; oraz

(b) z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych warunkach, regulują wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do przedmiotu tych warunków, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz za naruszenie obowiązku ustawowego.

13.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju w zakresie, w jakim nasza strona internetowa oraz informacje i usługi na naszej stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie.

13.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z któregokolwiek z powyższych.

13.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, takie jak utracone lub uszkodzone zyski, dochody, przychody, użytkowanie, produkcja, przewidywane oszczędności, biznes, kontrakty, perspektywy handlowe lub reputacja.

13.6 Nie ponosimy przed Tobą odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania.

13.7 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez Ciebie.

13.8 Przyjmujesz do wiadomości, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszych funkcjonariuszy i pracowników i mając na uwadze ten interes, potwierdzasz, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych w związku z witryną lub niniejszym regulaminem (nie będzie to oczywiście ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania naszych funkcjonariuszy i pracowników).

14 Odszkodowanie
14.1 Niniejszym zwalniasz nas z odpowiedzialności i zobowiązujesz się do ochrony nas przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez nas stronie trzeciej w ramach rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu) poniesione lub poniesione przez nas i wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej lub jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków.

15 Naruszenia niniejszego regulaminu

15 Naruszenia niniejszego regulaminu
15.1 Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli naruszysz niniejsze warunki w jakikolwiek sposób lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszyłeś niniejsze warunki w jakikolwiek sposób, możemy:

(a) wysłać Ci jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(b) tymczasowo zawiesić dostęp do naszej strony internetowej;

(c) trwale zabronić Ci dostępu do naszej strony internetowej;

(d) blokować komputerom korzystającym z Twojego adresu IP dostęp do naszej strony internetowej;

(e) skontaktować się z dowolnym lub wszystkimi dostawcami usług internetowych i poprosić o zablokowanie dostępu do naszej witryny;

(f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie, czy to z powodu naruszenia umowy, czy w inny sposób; i/lub

(g) zawiesić lub usunąć swoje konto na naszej stronie internetowej.

15.2 Nie możesz podejmować żadnych działań w celu obejścia naszego zawieszenia, zakazu lub zablokowania dostępu do naszej witryny lub części naszej witryny (w tym między innymi tworzenia i/lub korzystania z innego konta), jeśli zawiesimy, zabronimy lub zablokować dostęp do naszej strony internetowej lub części naszej strony internetowej.

16 Witryny zarządzane przez inne podmioty
16.1 Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które są własnością i są kontrolowane przez strony trzecie; te linki nie są rekomendacjami.

16.2 Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi stron trzecich ani ich zawartością i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich, z zastrzeżeniem punktu 13.1 niniejszej umowy.

17 Adaptacja

17.1Mamy prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.

17.2 Zaktualizowane warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej począwszy od daty ich publikacji na stronie internetowej, a ty niniejszym zrzekasz się wszelkich praw, o których być może będziesz musiał zostać poinformowany lub wyrazić zgodę na modyfikacje niniejszych warunków.

17.3 Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na niniejsze warunki, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na wszelkie zmiany tych warunków, a jeśli nie wyrazisz wyraźnej zgody na zmienione warunki w określonym przez nas terminie , wyłączymy lub usuniemy Twoje konto w Witrynie.

18 Zadanie
18.1 Niniejszym zgadzasz się, że możemy cedować, przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

18.2 Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz dokonywać cesji, przenosić, podzlecać ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

19 Podzielność
19.1 Jeżeli postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

19.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby część z nich została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać.

20 Prawa osób trzecich

20.1 Umowa zawarta na podstawie niniejszych warunków ma na celu przynoszenie korzyści między nami a Tobą i nie ma na celu przynosić korzyści ani być egzekwowana przez żadną inną stronę.

20.2 Zgodnie z niniejszymi warunkami, wykonywanie praw stron wynikających z umowy nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

21 Pełna umowa
21.1 Niniejsze warunki, wraz z naszą polityką prywatności i plików cookie, stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z naszej witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a nami w związku z korzystaniem z naszej witryny, z zastrzeżeniem do punktu 13.1.

22 Jurysdykcja i prawo
22.1 Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim.

22.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub w związku z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

23 Nasze dane kontaktowe
23.1 Nathan Campos jest właścicielem i operatorem tej strony.

23.2 Możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem:

(a) kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.